Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ve Akaryakıt Dolum Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi


Projenin amacı, ülke genelinde sıvılaştırılmış petrol gazları ve akaryakıt dolum tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek, önleme politikaları geliştirmeleri ve böylece işyerlerinde kalıcı ve sistematik iyileştirme sağlamaları konusunda işverenlere katkıda bulunmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek, iş sağlığı ve güvenliği yönünden taraflara rehberlik etmek, denetimler için veri tabanı oluşturmak ve Başkanlığımız kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaktır.


Proje koordinatörlerince 02.04.2003–30.06.2003 tarihleri arasında yapılan hazırlık çalışmaları kapsamında;


- SPG ve akaryakıt ana dağıtım firmalarının yetkilileriyle görüşülerek dolum tesislerinin unvan ve açık adresleri, iş sağlığı ve güvenliği politikaları, teknolojileri, tesislerin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ile diğer sorunları hakkında bilgi alınmıştır.
- Başkanlığımızda düzenlenen toplantıya katılan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) temsilcileri ile proje hakkında görüşmeler yapılmıştır.
- Uygulamayı yürütecek Grup Başkanlıkları; denetim heyetleri, çalışma planı, denetim metodu, denetim yapılacak işyerleri belirlenmiştir.
- SPG ve akaryakıt dolum tesislerinde; özel olarak incelenecek konular, öncelikli sağlık ve güvenlik riskleri ile alınacak önlemler konusunda değerlendirmeler yapılmış ve aşağıda belirtilen hususları kapsayan bir denetim kılavuzu hazırlanmıştır.
Her işyeri için, raporlandırmada ve değerlendirmede kullanılmak üzere “İşyeri Tanıtma ve Değerlendirme Formu” hazırlanmıştır.
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yürütülen “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (SPG) ve Akaryakıt Dolum Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi” iki aşamalı olarak İş Teftiş Ankara, Adana, İstanbul ve İzmir Grup Başkanlıklarında görevli müfettişler tarafından gerçekleştirilmiştir.


1. aşama denetimler, ikişer müfettişten oluşan beş heyet, 2. aşama denetimler ise ikişer müfettişten oluşan altı heyet tarafından gerçekleştirilmiştir.


1. aşamada yapılan denetimlerde; mevzuata aykırılıklar tespit edilmiştir. 2. aşama denetimlerde ise; 1. aşama denetimlerde tespit edilen hususların giderilip giderilmediği hususları kontrol edilmiş giderilmeyen hususlar ve yeni oluşan mevzuata aykırılıklar tespit edilmiştir.


Her iki aşamada işverenler, işveren vekilleri, teknik sorumlular ve çalışanlar ile sektörle ilişkisi olan firma ve üçüncü şahıslar; SPG’nin ve akaryakıtın tehlikeleri ve alınması gerekli önlemler konusunda bilgilendirilmiştir.


Denetimin yapıldığı yerlerde; mülki amirler ve yerel yönetim yetkilileri ile sektörün genel durumu ve sorunları hakkında görüşmeler yapılmıştır.


Proje çerçevesinde heyetlerce yapılan 1. ve 2. aşama denetimler sonucu her işyeri için bir teftiş raporu düzenlenmiştir. Düzenlenen raporlardan elde edilen bilgiler ışığında “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (SPG) ve Akaryakıt Dolum Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır.